1/15/2556

ติวเข้ม ONET ภูมิศาสตร์ (หลักสูตร 2551) ฉบับที่ 2


ติวเข้ม ONET ภูมิศาสตร์  (หลักสูตร 2551) ฉบับที่ 2

 1.    ข้อใดแบ่งประเภทของแผนที่ตามลักษณะการใช้ได้ถูกต้อง
         1    แผนที่อ้างอิง แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่เล่ม
         2    แผนที่อ้างอิง แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เล่ม
         3    แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่รัฐกิจ
         4    แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เล่ม แผนที่มาตราส่วน           ขนาดใหญ่
 2.    แผนที่เล่มเป็นแผนที่ที่รวมแผนที่ชนิดใดเข้าด้วยกันเป็นเล่มเดียว
         1    แผนที่หลาย ๆ ชนิด
         2    แผนที่รัฐกิจหลาย ๆ ชนิด
         3    แผนที่รัฐกิจและแผนที่อ้างอิง
         4    แผนที่รัฐกิจและแผนที่ธรณีวิทยา
 3.    แผนที่รัฐกิจที่บอกเฉพาะชื่อจังหวัดและชื่อประเทศน่าจะเป็นแผนที่มีขนาดมาตราส่วนในข้อใด
         1    1:2,500
         2    1:25,000
         3    1:250,000
         4    1:2,500,000
 4.    ชื่อแผนที่ในข้อใดที่ทำให้เรารู้ได้ว่าแผนที่นั้นไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง
         1    แผนที่กายภาพจังหวัดกาญจนบุรี
         2    แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
         3    แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี
         4    แผนที่เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
 5.    ชื่อภูมิศาสตร์ใดที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ตัวเอน และใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
         1    ทวีป
         2    ช่องแคบ
         3    มหาสมุทร
         4    เมืองหลวง
 6.    ข้อใดเขียนชื่อภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
         1    ช่องแคบมะละกา
         2    ช่องแคบมะละกา
         3    ช่องแคบ มะละกา
         4    ช่องแคบ มะละกา
 7.    ข้อใดกล่าวถึงทิศเหนือกริดได้ถูกต้อง
         1    ทิศที่ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นตรง
         2    ทิศเหนือตามแนวเส้นเมริเดียน
         3    ทิศที่ใช้สัญลักษณ์ลูกศรครึ่งซีก
         4    ทิศเหนือตามแนวเส้นฉากทางดิ่ง
 8.    มุมแอซิมัทที่วัดได้มีค่าไม่เกินกี่องศา
         1    90 องศา
         2    180 องศา
         3    270 องศา
         4    360 องศา
 9.    ข้อใดเขียนค่ามุมแบริงจากแนว กค ในรูปที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง         1    N 45° W
         2    W 45° N
         3    S 135° W
         4    S 225° W
10.   มาตราส่วน 1:1,250,000 อ่านเป็นมาตราส่วนคำพูดได้ว่าอย่างไร
         1    1 เซนติเมตร เท่ากับ 125 กิโลเมตร
         2    1 เซนติเมตร เท่ากับ 1.25 กิโลเมตร
         3    1 เซนติเมตร เท่ากับ 12.5 กิโลเมตร
         4    1 เซนติเมตร เท่ากับ 1,250 กิโลเมตร
11.   จากมาตราส่วนคำพูด 1 เซนติเมตร เท่ากับ 2.5 กิโลเมตร ถ้านักเรียนต้องการวัดพื้นที่ให้ได้ 18 กิโลเมตร นักเรียนจะต้องวัดให้ได้ระยะทางในแผนที่กี่เซนติเมตร
         1    5.2 เซนติเมตร
         2    6.2 เซนติเมตร
         3    7.2 เซนติเมตร
         4    8.2 เซนติเมตร
12.   ข้อใดอธิบายลักษณะของเส้นแบ่งเขตประเทศได้ถูกต้อง
         1    เป็นเส้นคดโค้งไปมา
         2    เป็นเส้นตรงยาว หนา และมีสีแดง
         3    เป็นเส้นตรงมีขีดแนวตั้งสั้น ๆ พาดอยู่หลายเส้น
         4    เป็นเส้นตรงมีจุด 2 จุด คั่นอยู่ระหว่างเส้นตรง 2          เส้น
13.            สัญลักษณ์นี้ใช้แทนสิ่งใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
         1    วัด
         2    โรงเรียน
         3    โรงพยาบาล
         4    สถานที่ราชการ
14.   ข้อใดใช้สีที่เป็นมาตรฐานแทนสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นโลกได้ถูกต้อง
         1    สีน้ำเงิน แทน ภูเขา
         2    สีน้ำตาล แทน ถนน
         3    สีแดง แทน โรงเรียน
         4    สีเขียว แทน พื้นที่เพาะปลูก

15.   เส้นชั้นความสูงที่มีลักษณะเป็นวงเรียงซ้อนกันขึ้นไปจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร
         1    ที่ราบสูง
         2    หน้าผาชัน
         3    ภูเขารูปอีโต้
         4    ภูเขารูปกรวย
16.   ข้อใดใช้แถบสีแทนพื้นที่เรียงจากภูเขา ที่ราบสูง ที่ต่ำ และทะเล ได้เหมาะสมที่สุด
         1    สีเหลือง สีน้ำตาล สีเขียว สีฟ้าอ่อน
         2    สีเหลือง สีเหลืองแก่ สีขาว สีฟ้าอ่อน
         3    สีน้ำตาล สีเหลืองแก่ สีเขียว สีน้ำเงิน
         4    สีน้ำตาล สีเขียวแก่ สีเหลืองแก่ สีน้ำเงิน
17.   การแสดงระดับความสูงในแผนที่รูปแบบใดที่มีลักษณะเป็นภาพสามมิติ
         1    การแรเงา
         2    การใช้แถบสี
         3    การใช้เส้นลาดเขา
         4    การใช้เส้นชั้นความสูง
18.   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางมากที่สุด
         1    เข็มทิศ
         2    เทอร์โมมิเตอร์
         3    ภาพจากดาวเทียม
         4    เครื่องมือวัดระยะทาง
19.   การใช้เครื่องมือวัดระยะทางในแผนที่ เราต้องถือด้ามให้เอียงทำมุมกี่องศากับแนวระนาบ
         1    30 องศา
         2    45 องศา
         3    60 องศา
         4    75 องศา20.   มิลลิบาร์ เป็นหน่วยที่ใช้วัดอะไร
         1    ความเร็วลม
         2    ความกดอากาศ
         3    ความชื้นสัมพัทธ์
         4    จุดน้ำค้างในอากาศ
21.   การทำงานของไฮโกรมิเตอร์ในการวัดค่าความชื้นในอากาศอาศัยอุปกรณ์ใดเป็นสำคัญ
         1    เส้นผม
         2    ตลับโลหะ
         3    แขนปากกา
         4    คานและเข็มชี้
22.   ก้านชี้โลหะรูปดัมบ์เบล เป็นอุปกรณ์ที่อยู่เทอร์โมมิเตอร์แบบใด
         1    เทอร์โมกราฟ
         2    เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด
         3    เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด
         4    เทอร์โมมิเตอร์แบบซิกซ์
23.   เพราะเหตุใดปากภาชนะรองรับน้ำฝนของเครื่องวัดฝนจึงมีขนาดแคบและพอดีกับกรวย
         1    เพื่อลดการระเหยของน้ำ
         2    เพื่อรองรับเฉพาะหยดน้ำ
         3    เพื่อจำกัดปริมาณฝนที่รองรับ
         4    เพื่อให้มีอากาศอยู่ภายในกรวยน้อยที่สุด
24.   ข้อใดอธิบายจุดเด่นและข้อจำกัดระหว่างรูปถ่ายทางอากาศกับภาพจากดาวเทียมได้อย่างถูกต้อง
         1    รูปถ่ายทางอากาศได้ภาพจากมุมต่ำ แต่ภาพจาก             ดาวเทียมได้จากมุมสูง
         2    รูปถ่ายทางอากาศได้ภาพที่แปลความหมายได้               ง่ายกว่าภาพจากดาวเทียม
         3    ภาพจากดาวเทียมได้ภาพสีเพียงอย่างเดียว แต่               รูปถ่ายทางอากาศได้ภาพหลากสี
         4    ภาพจากดาวเทียมไม่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ               แปลความหมายเหมือนรูปถ่ายทางอากาศ
25.   ถ้านักเรียนต้องการวิเคราะห์ข้อมูลพืชพรรณธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจากรูปถ่ายทางอากาศ ควรเลือกรูปที่ถ่ายจากฟิล์มประเภทใด
         1    ฟิล์มสีธรรมชาติ
         2    ฟิล์มสีผิดธรรมชาติ
         3    ฟิล์มออร์โทโครเมติก
         4    ฟิล์มขาว–ดำอินฟราเรด
26.   กล้องสามมิตินำมาใช้ในการอ่านข้อมูลจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด
         1    แผนผัง
         2    ภาพถ่าย
         3    ภาพจากดาวเทียม
         4    รูปถ่ายทางอากาศ
27.   กรมอุตุนิยมวิทยานำภาพจากดาวเทียมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใด
         1    ทิศทางของพายุ
         2    ปริมาณทรัพยากรน้ำ
         3    พื้นที่ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่า
         4    การตั้งถิ่นฐานของประชากร
28.   ข้อมูลลักษณะประจำของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นอย่างไร
         1    ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
         2    ข้อมูลที่เป็นจุดภาพ
         3    ข้อมูลที่เป็นรูปลักษณ์
         4    ข้อมูลที่เป็นจุด เส้น พื้นที่
29.   ฮาร์ดแวร์ มีหน้าที่อย่างไรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
         1    นำเข้าข้อมูล
         2    จัดการข้อมูล
         3    วิเคราะห์ข้อมูล
         4    รายงานผลข้อมูล


30.   ข้อมูลใดที่สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี
         1    ที่ตั้งเขื่อน
         2    พื้นที่ป่าสงวน
         3    ชนิดของสัตว์น้ำ
         4    การเกิดแผ่นดินไหว
31.   ชั้นไซอัลมีลักษณะของหินในชั้นเป็นอย่างไร
         1    เป็นหินสีจางจำพวกหินแกรนิต
         2    เป็นหินที่มีรูพรุนจำพวกหินบะซอลต์
         3    เป็นหินหนืดที่มีแร่เหล็กและนิกเกิลผสมอยู่
         4    เป็นหินเหลวที่มีแร่ซิลิกาและแมกนีเซียมผสม              อยู่
32.   โครงสร้างโลกชั้นใดที่มีความหนามากที่สุด
         1    ชั้นไซมา
         2    ชั้นเนื้อโลก
         3    แก่นโลกชั้นใน
         4    แก่นโลกชั้นนอก
33.   นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าแก่นโลกชั้นในมีอะไรเป็นส่วนประกอบ
         1    เหล็กและนิกเกิล
         2    เหล็กและอะลูมินา
         3    กำมะถันและเหล็ก
         4    กำมะถันและนิกเกิล
34.   เปลือกโลกส่วนที่อยู่ท้องมหาสมุทรเป็นเปลือกโลกชั้นใด
         1    ชั้นไซมา
         2    ชั้นไซอัล
         3    ชั้นเนื้อโลก
         4    ชั้นไซอัลและไซมา
35.   พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังแนวเทือกเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
         1    มีฝนตกหนัก
         2    มีธารน้ำไหลผ่าน
         3    มีอากาศหนาวเย็น
         4    มีความแห้งแล้งสูง
36.   เทือกเขาใดไม่มีลักษณะของหินโค้งรูปประทุนและหินโค้งรูปประทุนหงาย
         1    เทือกเขาร็อกกี
         2    เทือกเขาแอลป์
         3    เทือกเขาแอนดีส
         4    เทือกเขาเซียร์ราเนบาดา
37.   รอยเลื่อนแซนแอนเดรียส์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรอยเลื่อนแบบใด
         1    รอยเลื่อนย้อน
         2    รอยเลื่อนปกติ
         3    รอยเลื่อนในแนวนอน
         4    ถูกทุกข้อ
38.   ที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย ในประเทศแคนาดา
         มีลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการใด
         1    การบีบอัดของเปลือกโลกจนโค้งงอ
         2    การยกตัวขึ้นของพื้นที่ตามแนวรอยเลื่อน
         3    การทรุดตัวของพื้นที่จนกลายเป็นแอ่งกราเบิน
         4    การไหลของลาวาจากภูเขาไฟปกคลุมพื้นที่    กว้างขวาง
39.   ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการเกิดภูเขาไฟรูปโล่ได้ถูกต้อง
         1    เกิดจากหินหนืดมีอัตราการไหลที่เร็วมาก
         2    เกิดจากหินหนืดที่ถูกดันออกมามีความหนืดสูง
         3    เกิดจากหินหนืดที่ปะทุออกมาเย็นตัวลงอย่าง รวดเร็ว
         4    เกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงผสมกับกองขี้เถ้า จากการปะทุหลายครั้ง
40.   กระบวนการใดที่ไม่ทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่มีแม่น้ำเป็นตัวกระทำ
         1    การกร่อน
         2    การพัดพา
         3    การทับถม
         4    การผุพังอยู่กับที่
41.   ข้อใดเป็นลักษณะของหินที่เกิดจากกระบวนการผุพังทางเคมี
         1    การขยายและหดตัวของหินตามอุณหภูมิจน   ทำให้เกิดรอยแตกร้าว
         2    การแตกตัวของหินที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ำ              ที่แทรกอยู่ตามรอยแตก
         3    การหลุดร่อนของหินที่มีแร่เหล็กปะปนอยู่และ             ถูกอากาศจนกลายเป็นเหล็กออกไซด์
         4    การแตกออกของหินจากการที่ถูกรากของต้นไม้            ที่เจริญเติบโตเต็มที่ชอนไชไปตามแนวหิน
42.   ภูเขาที่อยู่ในบริเวณที่แม่น้ำอยู่ในวัยชรามีลักษณะเป็นอย่างไร
         1    หุบเขา
         2    เขาโดด
         3    หน้าผาชัน
         4    หุบเขารูปตัววี
43.   แกรนด์แคนยอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากการกระทำของแม่น้ำในระยะใด
         1    วัยชรา
         2    วัยอ่อน
         3    วัยหนุ่ม
         4    วัยหนุ่มและวัยชรา
44.   บริเวณใดที่เกิดการทับถมของตะกอนในช่วงน้ำหลากของแม่น้ำในวัยหนุ่มและวัยชรา
         1    ที่ราบน้ำท่วมถึง
         2    ลานตะพักลำน้ำ
         3    เนินตะกอนรูปพัด
         4    ดินดอนสามเหลี่ยม45.   ช่วงของธารน้ำที่ไหลเชี่ยวและมีโขดหินขวางกั้นลำน้ำจนน้ำลดระดับความรุนแรงของการไหลลงจะมีลักษณะภูมิประเทศที่เรียกว่าอะไร
         1    ถ้ำ
         2    แก่ง
         3    น้ำตก
         4    หุบผาชัน
46.   แอ่งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเรียกว่าอะไร
         1    ฮอร์น
         2    ฮอสต์
         3    อาแรต
         4    แคลดีรา
47.   แอร์สร็อก มีลักษณะเป็นอย่างไร
         1    ที่ราบดินเลิสส์
         2    แอ่งในทะเลทราย
         3    เขาโดดในทะเลทราย
         4    เนินทรายหรือสันทราย
48.   ข้อใดอธิบายลักษณะของฮอร์นได้ถูกต้อง
         1    ไหล่เขาที่มีแอ่งลึกจากการกัดเซาะของธาร     น้ำแข็ง
         2    หุบเขาที่ลึกและกว้าง มีฐานราบและขอบสูงชัน            คล้ายตัวยู
         3    สันปันน้ำที่อยู่ระหว่างเซิร์ก 2 แห่ง เป็นสันเขา            หยักแหลม ๆ
         4    เซิร์กที่มากกว่า 3 แห่งหันหลังชนกันจนกลาย              เป็นยอดเขาแหลม
49.   ชายฝั่งแบบฟยอร์ดมีลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็งเป็นแบบใด
         1    เซิร์ก
         2    ฮอร์น
         3    อาแรต
         4    หุบเขาธารน้ำแข็ง
50.   พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกคลื่นและกระแสน้ำพัดพาเอาโคลน ทราย ตะกอนดินและเศษหินเข้ามาทับถม ทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นแบบใด
         1    แหลม
         2    สันดอน
         3    ที่ราบชายฝั่ง
         4    ซุ้มหินชายฝั่ง
51.   ข้อใดอธิบายลักษณะของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ถูกต้อง
         1    เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก
         2    เป็นดินตะกอนทรายแป้ง มีความอุดมสมบูรณ์              มาก
         3    เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึง          มาก
         4    เป็นดินตะกอนทรายแป้ง มีความอุดมสมบูรณ์              ปานกลางถึงน้อย
52.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง
         1    ทะเลทรายหินเอลโฮมา เป็นทะเลทรายถูก     ปกคลุมไปด้วยหินแข็ง
         2    เซเรียร์ ในประเทศอียิปต์ เป็นทะเลทรายที่พบ               ในดินแดนทุรกันดาร
         3    ทิวเขาทิเบสตี เป็นภูเขาในทะเลทรายที่มีร่อง ธารแลหุบเหวขนาดใหญ่
         4    ทะเลทรายคาลานซิโอ เป็นทะเลทรายที่เกิดจาก            การกร่อนของน้ำค้างแข็ง
53.   พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ครอบคลุมถึงจังหวัดใดของประเทศไทย
         1    ร้อยเอ็ด
         2    สุรินทร์
         3    นครราชสีมา
         4    มหาสารคาม


54.   ถ้านักเรียนได้ยินเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขา สันนิษฐานได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด
         1    แผ่นดินถล่ม
         2    แผ่นดินไหว
         3    ภูเขาไฟระเบิด
         4    น้ำป่าไหลหลาก
55.   ข้อใดไม่ใช่ภัยพิบัติที่มีผลสืบเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่า
         1    ภัยแล้ง
         2    แผ่นดินถล่ม
         3    แผ่นดินไหว
         4    น้ำท่วมฉับพลัน
56.   ภัยใดที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
         1    ไฟป่า
         2    ภัยแล้ง
         3    โรคระบาด
         4    แผ่นดินถล่ม
57.   การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งวิธีใดดีที่สุด
         1    การขุดเจาะน้ำบาดาล
         2    การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ
         3    การแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน
         4    การรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
58.   ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ริกเตอร์ พื้นที่ในบริเวณใกล้ศูนย์กลางความสั่นสะเทือนจะเกิดอะไรขึ้น
         1    อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
         2    วัตถุห้อยแขวนในอาคารมีการแกว่งไกว
         3    เครื่องเรือนและวัตถุในอาคารมีการเคลื่อนที่
         4    ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่มีความรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่ง            ผ่าน


59.   พฤติกรรมใดที่ไม่ควรปฏิบัติหากเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องมหาสมุทร
         1    วิ่งออกไปยืนที่ชายหาด
         2    ขับเรือออกไปอยู่กลางทะเล
         3    อพยพไปอยู่ในที่ดอนและที่สูงทันที
         4    ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมตัว
60.   พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากแหล่งกำเนิดใด
         1    อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน
         2    มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้
         3    มหาสมุทรอินเดียและทะเลอาหรับ
         4    มหาสมุทรอินเดียใต้ทางตะวันตกเฉียงเหนือ


เฉลยข้อสอบ ฉบับที่ 2


1.
1
2.
1
3.
4
4.
1
5.
3
6.
2
7.
4
8.
4
9.
1
10.
3

11.
3
12.
4
13.
2
14.
4
15.
4
16.
3
17.
1
18.
1
19.
2
20.
2

21.
1
22.
4
23.
1
24.
2
25.
3
26.
4
27.
1
28.
1
29.
1
30.
4

31.
1
32.
2
33.
1
34.
1
35.
4
36.
4
37.
3
38.
4
39.
1
40.
4

41.
3
42.
3
43.
2
44.
1
45.
2
46.
4
47.
3
48.
4
49.
4
50.
3

51.
4
52.
1
53.
3
54.
1
55.
3
56.
3
57.
4
58.
2
59.
1
60.
2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น